Na zlepšenie našich webových stránok používame súbory cookies. Prehliadaním týchto webových stránok súhlasíte s používaním súborov cookies. Ak sa chcete o používaní súborov cookies dozvedieť viac, kliknite na ďalšie informácie.

 1. Každý návštevník sa zakúpením vstupenky podrobuje všetkým ustanoveniam týchto pokynov a nariadeniam personálu. Deťom mladším ako 10 rokov sa návšteva povoľuje len v sprievode dospelej osoby, staršej ako 18 rokov.
 2. Osoby, ktoré sú v priestoroch termálneho kúpaliska ubytované, resp. vstupné majú zahrnuté do zaplatenej ceny pobytu, sa taktiež podrobujú všetkým ustanoveniam týchto pokynov a nariadeniam personálu.
 3. Vstup do areálu wellness centra je dovolený len s platnou vstupenkou.
 4. Každý návštevník obdrží magnetický čip s kreditom, na ktorý bezhotovostne čerpá služby v priestoroch wellness centra.
 5. V prípade straty magnetického čipu musí návštevník uhradiť príslušný poplatok.
 6. Rodičia alebo sprevádzajúce dospelé osoby sú plne zodpovedné za správanie a konanie svojich detí.
 7. Každý návštevník je povinný dodržiavať dobu prevádzky wellness centra.
 8. Každý návštevník sa vo vlastnom záujme zoznámi s pokynmi pre návštevníkov.
 9. Každý návštevník je povinný zoznámiť sa so zásadami správneho saunovania a kontraindikáciami všetkých poskytovaných služieb.
 10. Každý návštevník je povinný použiť sprchy.
 11. Z priestorov wellness centra môže byť vykázaný návštevník, ktorý aj napriek upozorneniam porušuje ustanovenie týchto pokynov alebo platných predpisov; ďalej osoba pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok a osoba, ktorá sa chová neprístojne a nevhodným spôsobom.
 12. Každý návštevník musí mať slušný, čistý a primeraný odev a svojim chovaním musí rešpektovať všeobecné zásady mravnosti a slušnosti.
 13. Vyzliekať sa a obliekať sa vo wellness centre je dovolené len na miestach k tomu určených. Nechávať šatstvo a iné osobné veci bez dozoru je zakázané. Peniaze a cenné predmety si môže každý návštevník uschovať v pokladni wellness centra, resp. mieste k tomu určenému.
 14. Do zariadení nemajú prístup osoby opité alebo pod vplyvom iných návykových látok, ďalej ktoré trpia prenosnou vlasovou, kožnou alebo inou prenosnou chorobou, osoby so zjavne zanedbanou osobnou hygienou a chorobami vzbudzujúci odpor.
 15. Každý návštevník sa musí vo vlastnom záujme pohybovať opatrne a vyvarovať sa možnému pokĺznutiu alebo zraneniu. Zároveň musí dodržiavať čistotu a hygienu tak vlastnú, ako aj na všetkých miestach a zariadeniach.
 16. Návštevník si musí počínať tak, aby vedome nepoškodzoval zariadenia objektu, v prípade poškodenia je povinný nahradiť škodu, ktorú spôsobil.
 17. Z areálu môže byť kedykoľvek a bez nároku na vrátenie vstupného vykázaný taký návštevník, ktorý porušuje ktorúkoľvek zo zásad týchto pokynov pre návštevníkov alebo opakovane neuposlúchne pokyny personálu.
 18. Predmety nájdené v priestoroch wellness centra je každý povinný odovzdať personálu.
 19. Priania a sťažnosti oznamuje návštevník v pokladni, kde ich služba zapíše do denníka popr. oznámi vedúcemu zariadenia.  

V priestoroch wellness centra je zakázané:

 1. ohrozovať bezpečnosť návštevníkov, poriadok a disciplínu alebo nadmerným hlukom rušiť ostatných návštevníkov;
 2. volať o pomoc bez vážnej príčiny;
 3. znečisťovať priestory pľuvaním, odhadzovaním odpadkov apod.;
 4. brať k bazénom sklenené predmety;
 5. fajčiť v celom objekte vrátane vonkajších priestorov;
 6. vchádzať do oddelení alebo priestorov vyhradených osobám druhého pohlavia;
 7. občerstvovať sa v priestoroch nie k tomu určených;
 8. vzájomne sa potápať, zrážať a vhadzovať do vody iné osoby, behať po obrube bazénov a skákať do vody;
 9. v sprchách pri bazénoch je zakázané používať mydlá a šampóny;
 10. taktiež v bazénoch je zakázané používať mydlá a podobné prípravky;
 11. vodiť psov a iné zvieratá do wellness centra;