Na zlepšenie našich webových stránok používame súbory cookies. Prehliadaním týchto webových stránok súhlasíte s používaním súborov cookies. Ak sa chcete o používaní súborov cookies dozvedieť viac, kliknite na ďalšie informácie.

 1. Každý návštevník sa zakúpením vstupenky podrobuje všetkým ustanoveniam týchto pokynov a nariadeniam personálu. Deťom mladším ako 10 rokov sa návšteva povoľuje len v sprievode dospelej osoby, staršej ako 18 rokov.
 2. Vstup do areálu kúpaliska je dovolený len s platnou vstupenkou (dennou, predplatnou).
 3. Osoby, ktoré sú v priestoroch termálneho kúpaliska (ďalej len TK) ubytované, resp. vstupné majú zahrnuté do zaplatenej ceny pobytu musia sa pri vstupe do areálu TK preukázať platným ubytovacím preukazom.
 4. Každý návštevník je povinný dodržiavať dobu prevádzky TK.
 5. Každý návštevník je povinný prejsť k bazénom cez brodiská a použiť sprchy.
 6. Návštevník sa vo vlastnom záujme zoznámi s pokynmi pre návštevníkov.
 7. Návštevník, ktorý nevie plávať, alebo pláva nedokonale môže sa kúpať iba v priestoroch pre neplavcov.
 8. Z priestorov TK môže byť vykázaný návštevník, ktorý i napriek upozorneniam porušuje ustanovenie týchto pokynov alebo platných predpisov; ďalej osoba pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok a osoba, ktorá sa chová neprístojne a nevhodným spôsobom.
 9. Každý návštevník musí mať slušný, čistý a primeraný odev a svojim chovaním musí rešpektovať všeobecné zásady mravnosti a slušnosti.
 10. Vyzliekať sa a obliekať sa v areáli TK je dovolené len na miestach k tomu určených. Nechávať šatstvo a iné osobné veci bez dozoru je zakázané. Peniaze a cenné predmety si može každý návštevník uschovať v pokladni TK, resp. mieste k tomu určenému.
 11. Do zariadení nemajú prístup osoby opité, trpiaci nákazlivými chorobami a chorobami vzbudzujúci odpor.
 12. Každý návštevník sa musí vo vlastnom záujme pohybovať opatrne na hladkých a mokrých plochách a vyvarovať sa možnému pokĺznutiu alebo zraneniu. Zároveň musí dodržiavať čistotu a hygienu tak vlastnú, ako aj na všetkých miestach a zariadeniach.
 13. Návštevník si musí počínať tak, aby vedome nepoškodzoval zariadenia objektu, v prípade poškodenia je povinný nahradiť škodu, ktorú spôsobil. Všetky nájdené predmety je návštevník povinný odovzdať v pokladni, kde sa nález zapíše do prevádzkového denníka.
 14. Priania a sťažnosti oznamuje návštevník v Informačnom centre, kde ich služba zapíše do denníka, príp. oznámi vedúcemu zariadenia.

V priestoroch je zakázané:

 1. ohrozovať bezpečnosť návštevníkov, poriadok a disciplínu alebo nadmerným hlukom rušiť ostatných návštevníkov;
 2. volať o pomoc bez vážnej príčiny;
 3. znečisťovať priestory pľuvaním, odhadzovaním odpadkov a pod.;
 4. brať k bazénom sklenené predmety;
 5. fajčiť pri bazénoch;
 6. vchádzať do oddelení alebo priestorov vyhradených osobám druhého pohlavia;
 7. občerstvovať sa v priestoroch nie k tomu určených;
 8. vzájomne sa potápať, zrážať a vhadzovať do vody iné osoby, behať po obrube bazénov, skákať do vody z iných miest, ako na to vyhradených;
 9. hrať s tvrdými loptami futbal, hádzanú a iné hry mimo miest k tomu určených;
 10. používať sprchy pri vstupoch do bazénov na umývanie a osobnú hygienu a používať tu mydlá a šampóny;
 11. taktiež v bazénoch je zakázané používať mydlá a podobné prípravky;
 12. vodiť psov a iné zvieratá do areálu kúpaliska;
 13. lavičky slúžia na oddych po kúpaní, nie na celodenné slnenie